Trường THPT Nguyễn Công Phương Trường THPT Nguyễn Công Phương
Bài tin liên quan

KẾ HOẠCH Công tác Hhàng tháng Công đoàn, năm học 2018 – 2019

KẾ HOẠCH

Công tác Công đoàn, năm học 2018 – 2019

 

Kính gởi: Ban thường vụ Công đoàn ngành giáo dục.

 

      Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-CĐN ngày 06/09/2018 của Công đoàn ngành giáo dục Quảng Ngãi về công tác Công đoàn theo tháng, năm học 2018 – 2019;

      Thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2018 – 2019 của Công đoàn trường THPT Nguyễn Công Phương;

      BCH Công đoàn trường THPT Nguyễn Công Phương lập kế hoạch công tác trọng tâm hàng tháng, cụ thể như sau:

THÁNG – Chủ đề

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

GHI CHÚ

 

 

 

 

* Tháng 8: Chuẩn bị năm học mới

 

- Tuyên truyền Chỉ thị, Thông tư, nhiệm vụ năm học của Bộ GD và ĐT, TU, UBND tỉnh

- Xây dựng, chương trình kế hoạch năm học của CĐCS, Ban nữ công, Ban Thanh tra nhân dân, UBKT CĐCS.

- Tham gia xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị CCVC năm học, tiêu chí thi đua, báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học qua, định hướng năm học mới

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Tết trung thu.

- Họp Công đoàn theo định kỳ.

 

 

 

 

 

* Tháng 9: Chào mừng năm học mới

 

- Tham gia tổ chức Hội nghị CCVC năm học mới, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế nâng bậc lương trước hạn

- Thống kê số liệu tổ chức công đoàn đầu năm học

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

- Phối hợp chính quyền phát động thi đua đợt 1

- Triển khai kế hoạch năm học đến các tổ công đoàn và CBGV-LĐ, gửi CĐGD tỉnh để theo dõi.

- Tổ chức các hoạt động Tết trung thu tại cơ sở.

- Họp Công đoàn theo định kỳ

- Họp BCH CĐCS, Ban Nữ công, Ban TTND, UBKT (lần 1)

- Lập danh sách CBGV-LĐ đủ điều kiện đề nghị nâng bậc lương cho năm đến.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tháng 10: Chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam

 

- Giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với nữ

- Tổng kết hoạt động nữ công năm học qua, định hướng năm học mới; khen thưởng “Giỏi việc trường, Đảm việc nhà” năm học qua, các hoạt động chào mừng ngày Phụ nữ Việt Nam.

- Dự toán tài chính công đoàn năm mới

- Tổng hợp số liệu đăng ký thi đua; đăng ký sáng kiến, giải pháp “ Đổi mới và sáng tạo” năm học mới.

- Họp cụm thi đua thống nhất các hoạt động năm học

- Tham gia xây dựng kế hoạch tổ chức ngày nhà giáo VN; kế hoạch tổ chức ngày pháp luật 9/11.

- Báo cáo kết quả tổ chức hội nghị CCVC năm học, Tết trung thu gửi CĐGD tỉnh

- Báo cáo tổng hợp các quỹ vận động trong năm (đền ơn đáp nghĩa, Mái ấm công đoàn, vì người nghèo, ...) gửi CĐGD tỉnh

- Vận động CBGV-LĐ đóng góp quỹ  “ Trợ giúp đặc biệt”,…

- Họp Công đoàn theo định kỳ

 

 

 

 

 

 

* Tháng 11: Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

- Phát động đợt thi đua ngắn chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

- Tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam do CĐGD tỉnh và Sở GD&ĐT tổ chức

- Thăm hỏi CBGV-LĐ đương chức, nghỉ hưu bệnh có hoàn cảnh khó khăn nhân ngày nhà giáo Việt Nam

- Phối hợp với thủ trưởng đơn vị tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) tại đơn vị

- Báo cáo kết quả tổ chức ngày Pháp luật Việt Nam, ngày nhà giáo,

- Họp Công đoàn theo định kỳ

 

 

 

 

 

 

 

* Tháng 12: Hoàn thành nhiệm vụ học kỳ 1

 

- Tham gia vận động CBGV-LĐ thực hiện ôn tập, coi thi, chấm thi học kỳ 1 nghiêm túc

- Hoàn thành báo cáo sơ kết hoạt động học kỳ 1 gửi CĐGD tỉnh (công đoàn, UBKT, Ban nữ công, Ban TTND) và số liệu tổng kết học kỳ I (công đoàn, UBKT, Ban nữ công, Ban TTND)

- Dự thảo báo cáo tổng kết thi đua đợt 1, phát động thi đua đợt 2

- Quyết toán tài chính công đoàn 6 tháng cuối năm

- Báo cáo kết quả giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với CBGV-LĐ, đối với lao động nữ gởi CĐGD tỉnh.

- Họp Công đoàn sơ kết học kỳ 1

- Họp BCH CĐCS, Ban Nữ công, Ban TTND, UBKT (lần 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tháng 01: Chào mừng năm mới.

- Báo cáo quyết toán 6 tháng cuối năm gửi CĐGD tỉnh

- Tham gia, vận động CBGV-LĐ tham gia vào dự thảo qui chế chi tiêu nội bộ (lần cuối) trước khi thủ trưởng ký quyết định ban hành

- Tổ chức sơ kết đánh giá hoạt động công đoàn học kỳ I, định hướng hoạt động học kỳ II của CĐCS (với tham dự toàn thể CBGV-LĐ của đơn vị)

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Tết nguyên đán; tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3.

- Tổng kết phong trào thi đua đợt 1, phát động phong trào thi đua đợt 2 năm học…

- Phối hợp tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị CBCCVC năm học … ở học kỳ I, bàn giải pháp thực hiện ở học kỳ II.

- Họp cụm thi đua sơ kết thi đua học kỳ I năm học

- Họp Công đoàn theo định kỳ.

 

 

 

 

* Tháng 2: Chào mừng tết Nguyên đán

 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng tết nguyên đán

- Thăm hỏi CBGV-LĐ đương chức, nghỉ hưu nhân dịp Tết nguyên đán.

- Tham gia đánh giá các sáng kiến, giải pháp của CBGV-LĐ đã đăng ký đầu năm học

- Xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đão đức Hồ Chí Minh gửi CĐGD tỉnh

- Vận động CBGV-LĐ đóng góp vào quỹ Mái ấm công đoàn

- Họp Công đoàn theo định kỳ.

 

 

 

 

 

 

* Tháng 3: Chào mừng ngày 8/3, 20/3:

 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Quốc tế hạnh phúc 20/3

- Báo cáo quý 1, số liệu quý 1 gửi CĐGD tỉnh

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân”

- Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với CBGV-LĐ và lao động nữ quý 1 gửi CĐGD tỉnh

- Họp Công đoàn theo định kỳ

- Họp BCH CĐCS, Ban Nữ công, Ban TTND, UBKT (lần 3)

 

 

 

 

* Tháng 4: Chào mừng “Tháng công nhân”

 

- Tổ chức các hoạt động chào mừng “Tháng công nhân”

- Vận động CBGV-LĐ thực hiện ôn tập coi thi, chấm thi học kỳ 2 nghiêm túc đạt kết quả cao

- Vận động CBGV-LĐ đóng góp quỹ vì trẻ thơ

- Thăm hỏi CBGV-LĐ bệnh hiểm nghèo nhân “Tháng công nhân”

- Họp Công đoàn theo định kỳ.

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tháng 5: Hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học

 

- Hoàn thành báo cáo tổng kết năm học gửi CĐGD tỉnh (công đoàn, nữ công, UBKT, Ban TTND) và các số liệu thống kê năm học

- Tham gia xét các danh hiệu thi đua và đề nghị khen thưởng năm học chính quyền, công đoàn

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tháng hành động vì trẻ em, Quốc tế thiếu nhi và ngày gia đình Việt Nam

- Báo cáo kết quả xây dựng CĐCS vững mạnh năm học gửi CĐGD tỉnh

- Tổ chức đánh giá hoạt động CĐCS năm học

- Báo cáo số liệu quý 2 gửi CĐGD tỉnh

- Họp Công đoàn tổng kết hoạt động năm học, đề nghị khen thưởng

- Họp BCH CĐCS, Ban Nữ công, Ban TTND, UBKT (lần 4)

 

 

 

 

 

 

* Tháng 6: Mùa thi nghiêm túc

 

- Vận động CBGV-LĐ tham gia coi thi, chấm thi tốt nghiệp nghiêm túc

- Tổ chức các hoạt động tháng hành động vì trẻ em, Quốc tế thiếu nhi, ngày gia đình Việt Nam

- Vận động CBGV-LĐ đóng góp vào quỹ đền ơn đáp nghĩa

- Họp cụm thi đua công đoàn, tổng kết phong trào thi đua và đề nghị khen thưởng năm học

- Báo cáo giám sát thực hiện chế độ chính sách đối với CBGV-LĐ 6 tháng đầu năm gởi CĐGD tỉnh

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hè, kế hoạch tổ chức họp mặt ngày thành lập công đoàn Việt Nam

- Họp Công đoàn theo định kỳ.

- Báo cáo kết quả nâng lương 6 tháng đầu năm gửi CĐGD tỉnh

 

 

 

* Tháng 7: Chào mừng Ngày thành lập công đoàn

 

- Tổ chức các hoạt động hè

- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày thành lập công đoàn Việt Nam

- Quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm

- Họp BCH CĐCS, Ban Nữ công, Ban TTND, UBKT (lần 5)

 

 

      Trên đây là kế hoạch công tác trọng tâm hàng tháng của Công đoàn trường THPT Nguyễn Công Phương. Rất mong nhận được sự góp ý của công đoàn ngành để công tác công đoàn đạt hiệu quả cao.
 


Nơi nhận:
- CĐ ngành;
- Lưu: CĐCS.

      TM. BCH CÔNG ĐOÀN

  CHỦ TỊCH

 

 

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

 

Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 85
Tháng 07 : 1.561
Năm 2021 : 14.549