Trường THPT Nguyễn Công Phương Trường THPT Nguyễn Công Phương

KH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018-2019

 

Thực hiện Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019

Căn cứ Quyết định 1181/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 của Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch thời gian năm học 2018-2019;

Thực hiện công văn số1307 /SGDĐT-GDTrH ngày 24 tháng 8 năm 2018 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2018-2019 của Sở GD& ĐT. Trường THPT Nguyễn Công Phương xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 cụ thể như sau:

A. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 và Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/01/2017 về đổi mới chương trình SGK giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 23/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình SGK giáo dục phổ thông; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình SGK giáo dục phổ thông.

2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác đổi mới trong nhà trường; hoạt động giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh trong nhà trường. .

3. Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục trong nhà trường theo hướng tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị; trách nhiệm giải trình của người đứng đầu đối với cấp trên; thực hiện quyền tự chủ của tổ chuyên môn trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản lý của Tổ Chuyên môn, trách nhiệm giải trình của Tổ Chuyên môn, cá nhân; thực hiện tốt chức năng giám sát của xã hội, kiểm tra của cấp trên.

4.Thực hiện tốt các phương pháp, hình thức, kiểm tra đánh giá tích cực; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, NCKHKT của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy và học.

5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp, đáp ứng tiêu chuẩn hạng chức danh nghề nghiệp và các yêu cầu của đổi mơi chương trình, SGK giáo dục phổ thông; nâng cao năng lực của giáo viên tham gia công tác tư vấn tâm lý, giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lí, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

6. Triển khai đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh

trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao chất lượng GDHN và định hướng phân luồng học sinh sau THCS và sau trung học phổ thông( THPT)

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ:

I. Thực hiện kế hoạch giáo dục

1. Tiếp tục triển khai công văn 4612/ BGDĐT- GDTrH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018 ( có hướng dẫn và bổ sung tại CV số 5131/ BGDĐT- GDTrH ngày 01/11/2017), tập trung vào các nội dung :

1.1 Tiếp tục rà soát nội dung SGK hiện hành, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về KT, KN của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung cập nhật những thông tin mới phù hợp thay thế cho thông tin cũ lạc hậu.

1.2. Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các tiết học và tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động học nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Kế hoạch giáo dục các môn học, hoạt động giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được hiệu trưởng nhà trường phê duyệt báo cáo về Sở GDĐT trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát nhận xét góp ý trong quá trình thực hiện.

1.3 Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ /nhóm chuyên đươch thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

2. Rà soát các điều kiện đảm bảo triển khai mô hình trường học mới để lựa chọn một số thành tố tích cực của mô hình trường học mới để bổ sung vào đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, đảm bảo nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm.

3. Thực hiện dạy 2 buổi /ngày cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu, BDHSG, tổ chức hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, nghiên cứu khoa học; giáo dục kĩ năng sống , giá trị sống, giáo dục văn hóa giao thông, văn hóa học đường cho học sinh.

4. Tổ chức dạy học ngoại ngữ:

- Tiếp tục thực hiện dạy học ngoại ngữ theo chương trình 7 năm;

- Tiếp tục chuẩn bị điều kiện để có thể chuẩn bị chuyển sang dạy theo chương trình mới(10 năm).

-Thực hiện tốt nội dung đổi mới phương pháp và giảng dạy tiếng Anh bằng tiếng Anh nhằm phát huy tối đa năng lực ngôn ngữ của học sinh; Tiếp tục đổi mới công tác kiểm tra đánh giá ( chương trình tiếng Anh 7 năm) theo định hướng kiểm tra, đánh giá năng lực của người học thông qua các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết;

-Tiếp tục thực hiện kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo công văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông kể từ năm học 2015-2016 của Bộ GDĐT.

- Tích cực tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh, các hoạt động chuyên đề ngoại khoá, tạo môi trường tiếng Anh và cơ hội giao lưu, học tập, sử dụng tiếng Anh cho học sinh.

5. Triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong GDPT giai đoạn 2018-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ . Trong đó, tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

(1) Nâng cao nhận thức của CBGV về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong GDPT;

(2) Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức GDHN trong nhà trường;

(3) Phát triển đội ngũ GV kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp;

(4) Tăng cường CSVC, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp;

(5) Tham mưu góp ý bổ sung, hoàn thiện VBQPPL về GDHN và định hướng phân luồng học sinh phổ thông;

(6) Huy động nguồn lực xã hội tham gia GDHN, định hướng phân luồng học sinh phổ thông;

(7) Tăng cường quản lý đối với GDHN, định hướng phân luồng học sinh phổ thông,

6. Tăng cường thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống ; học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục PCTN; chú trọng tuyên truyền , giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng hóa sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu; giáo dục ATGT, GDQP, AN…..theo hướng dẫn của BGDĐT.

7. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật;

8. Chuyển mạnh các hoạt động ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tăng cường tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục KNS ( theo thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành ) góp phần nâng cao CLGD toàn diện cho học sinh.

9. Phát động tuần lễ “ Hưởng ứng học tập suốt đời”, tổ chức ngày đọc sách hiệu quả; chương trình “ mắt sáng học hay” theo tài liệu của BGDĐT

10. Tổ chức dạy môn Thể dục theo Quyết định số 14/2001/QĐ-BGDĐT về ban hành quy chế giáo dục thể chất và y tế trường học; Quyết định số 53/2008/QĐ-BGDĐT về ban hành quy định đánh giá , xếp loại thể lực học sinh, sinh viên; Quyết định số 72/2008/QĐ-BGDĐT về ban hành quy định tổ chức hoạt động thể dục thể thao, thể thao ngoại khóa cho học sinh, sinh viên.

11. Tổ chức dạy môn GDQP và AN theo quyết định số 79/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng BGD& ĐT, Thông tư số 40/2012/TT-BGDĐTngày 19/11/2012 về ban hành qui định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn GDQP& AN và Thông tư số 02/2017/TT-BGDĐTngày 13/01/2017 của Bộ trưởng BGDĐT ban hành chương trình giáo dục QP&AN trong trường THPT.

12. Thực hiện tốt việc việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học ( theo hướng dẫn cố 73/HD- BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDDT- Bộ VH,TT và Du lịch).

13. Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục – thể thao; thí nghiệm- thực hành; các ngày hội thi: CNTT, sử dụng ngoại ngữ, năng khiếu; các hoạt động giao lưu,… trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học.

2. Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá

- Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi thi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, NCKHKT, báo cáo kết quả thực hành thí nghiệm ; đánh giá qua bài thuyết trình bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. GV có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra 1 tiết, cuối học kỳ, cuối năm theo ma trận đề. Căn cứ vào mức độ năng lực của học sinh, giáo viên và tổ chuyên môn xác định tỉ lệ các câu hỏi, mức độ yêu cầu trong bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao

- Kết hợp một cách hợp lý giữa các hình thức kiểm tra; giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yều cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở gắn với thời sự quê hương đất nước đối với các môn khoa học xã hội để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế chính trị, xã hội.

- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường; xây dựng nguồn học liệu mở( thư viện học liệu)về câu hỏi, bài tập, kế hoạch bài học; Thường xuyên chỉ đạo CBQL, GV, học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “ trường học kết nối” về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

III. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ GV, CBQL

- Tham gia tốt các đợt tập huấn CBQL, GV theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và Sở GDĐT và triển khai tập huấn lại. Chú trọng việc triển khai tập huấn lại về chương trình GDPT mới; về đổi mới kiểm tra đánh theo định hướng phát triển năng lực học sinh; về xây dựng và thực hiện nội dung giáo dục địa phương.

  • Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng CBQL, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo các chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông , chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo hướng dẫn của Bộ GDĐT.

- Tăng cường đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lý qua trang mạng “Trường học kết nối”.

- Đẩy mạnh việc chuẩn hóa năng lực đội ngũ GV Ngoại ngữ, tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn do các cấp tổ chức để đáp ứng quá trình đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ hiện nay.

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/ nhóm chuyên môn dựa trên NCBH.

- Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối”.

- Chú trọng xây dựng đội ngũ GV cốt cán ở các môn học. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “ Trường học kết nối” để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng GV, CBQL.

- Tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường( trực tiếp và qua mạng) theo Hướng dẫn tại CV số 5555/BGDĐT- GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

2. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, CBQLGD

- Chủ động rà soát đội ngũ , bố trí , sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu giáo viên, nhân viên.

- Tăng cường công tác Giám sát, kiểm tra đôn đốc chấn chỉnh những hạn chế để có đội ngũ GV chất lượng phát huy được tính năng động, sáng tạo.

- Tiếp tục có kế hoạch bồi dưỡng GV đáp ứng yêu cầu các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT.

IV. Rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp sử dụng hiệu quả CSVC, TBDH, đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia;

  1. Phát triển mạng lưới trường lớp

Rà soát trường , lớp gắn với các điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông;

  1. Sử dụng hiệu quả CSVC, thiết bị dạy học

a. Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí NSNN kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác XHHGD để tăng cường CSVC phòng học bộ môn, thư viện, nhà tập đa năng,….

- Tăng cường thực hiện XHHGD, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan xanh-sạch –đẹp đạt tiêu chuẩn, an toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự thu hút học sinh đến trường.

b. Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng TBDH để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời để từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

- Tạo điều kiện, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác TBDH; GV tăng cường sử dụng TBDH để đảm bảo dạy học có chất lượng.

c. Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

3. Xây dựng trường chuẩn quốc gia

- Xây dựng kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá mức độ đạt được của các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia theo qui định của Thông tư 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

- Tiếp tục rà soát các tiêu chí để có kế hoạch, giải pháp thực hiện xây dựng tiêu chí đạt tiêu chí trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2020.Thực hiện đúng kế hoạch đã đăng ký ( theo công văn 1037/SGDĐT-GDTrH)

V. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục

Phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng triển khai các nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông trong cộng đồng.

VI. Đổi mới công tác Quản lý giáo dục trung học

1.Tăng cường đổi mới quản lý việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp; giao quyền tự chủ cho các Tổ chuyên môn; củng cố kỷ cương, nề nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

- Thực hiện các qui định phân cấp quản lý giáo dục trong nhà trường. Các tổ chuyên môn, tổ chức Đoàn phát huy tính tích cực, chủ động tăng cường tính tự chủ , tự chịu trách nhiệm trong hoạt động. Chủ động trong công tác tham mưu với các cấp quản lý, trong quan hệ phối hợp, cộng tác để nâng cao CLGD toàn diện của nhà trường.

- Khắc phục tình trạng thực hiện sai chức năng, nhiệm vụ của từng cấp và từng chức danh quản lý trong đơn vị.

2. Thực hiện nghiêm túc Công văn 68/BGDĐT –GDTrH ngày 07/01/2014 và các văn bản khác của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường.

VII. Tăng cường ứng CNTT trong dạy học và quản lý.

1. Chú trọng ứng dụng CNTT trong tổ chức dạy học và quản lý các hoạt động Chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với CMHS và cộng đồng; phấn đấu hết năm học 2018-2019 có 100% GV trường sử dụng thành thạo sổ báo giảng, hướng đến sử dụng học bạ điện tử 100% phụ huynh sử dụng sổ liên lạc điện tử.

2. Thực hiện kế hoạch nhập số liệu vào hệ thống EMIS đảm bảo tính chính xác của số liệu; tăng cường Sinh hoạt cụm chuyên môn, tập huấn BDTX bằng trực tuyến.

Tăng cường nâng cao năng lực của cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên

C. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường nâng cao nhận thức cho CBGVNV, tổ chức đoàn thể về tổ chức hoạt động đầu năm học 2018-2019.

2.Tăng cường nâng cao năng lực CBQL và đội ngũ GV; tăng cường phân cấp quản lý, tăng quyền chủ động của các tổ chuyên môn trong nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao chất lượng.

3.Trên cơ sở kế hoạch thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2018-2019 của đơn vị; các Tổ CM xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học.

4.Thực hiện nghiêm túc các qui định tổ chức, quản lý DT,HT; qui định thu chi tài chính ; Kiểm kê , sắp xếp, bảo quản và sử dụng hiệu quả các thiết bị.

5.Tăng cường triển khai hoạt động chuyên môn trên mạng “Trường học kết nối” về xây dựng các chuyên đề/ chủ đề dạy học tích hợp, liên môn; ĐMPP, hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập , chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, NCKH của học sinh.

6.Xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học; rà soát, tự kiểm tra các điều kiện công nhận trường chuẩn quốc gia.

7. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra chuyên môn, chuyên đề; CBQL tích cực tham gia dự giờ thăm lớp; sử dụng có hiệu quả website, mạng Internet. Tổ chức công tác tự đánh giá CLGD của nhà trường.

 

D. LỊCH CÔNG TÁC TỪNG THÁNG

 

Thời gian

Nội dung hoạt động

 

Phụ trách

 

 

 

 

Tháng 8/2018

-Hoàn chỉnh CSVC cho năm học mới

BGH, CBPT

- GV tập huấn theo kế hoạch của Sở GD điều động

GV liên quan

- Biên chế lớp 10

 

- Phân công nhiệm vụ cho CB, GV, NV

BGH, TTCM

- Báo cáo Ngoại khóa nội dung: ATGT, phòng chống TNXH, ANTT trường học.

CA huyện

 

- Cập nhật danh sách HS trúng tuyển ĐH&CĐ (NV1),

GVCN

 

- Tổng hợp danh sách HS thuộc hộ nghèo, cận nghèo

- Họp Hội đồng Chuyên môn

BGH

- Họp PHHS đầu năm

BGH, GVCN

- CBĐV, GV, NV Học NQ TW 7( XII) ( 17/8)

PHT

- Triển khai công tác phụ đạo HS yếu , kém, DT- HT

PHT

 

- Lập k/h công tác tổ chức Lễ Khai giảng năm học mới

HT

 

- Rà soát CSVS các lớp đầu năm để bàn giao cho lớp

Ban CSVC

 

 

 

 

 

 

 

Tháng

9/2018

CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI

 

- Khai giảng năm học mới 05/9/2018,,.

HT

-Triển khai hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học

HT

-Triển khai công tác PCMT-HIV/AIDS, ATGT

CA Huyện

- Các tổ xây dựng k/h thực hiện trình BGH phê duyệt.

TTCM

- Các bộ phận hoàn thành k/ h và chương trình công tác năm học.

VP,TTCM, KT

-Lập kế hoạch kiểm tra bộ môn của Tổ , nhóm

TTCM

Lập kế hoạch KTNB năm học 2018-2019

HT

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn,

Ban KTNB

-Đăng ký thi đua đầu năm, bàn giao cam kết chất lượng bộ môn

CBGVNV

-Lập và triển khai kế hoạch thi HSG lớp 12 cấp trường, BDHSG lớp 12

PHT

- Lập và triển khai kế hoạch Tổ chức các cuộc thi cấp trường( GVDG, NCKHKT,……)

PHT

- Triển khai bài tập Thể dục giữa giờ.

Nhóm TD

-Lập kế hoạch công tác chủ nhiệm

GVCN

-Lập kế hoạch Hội nghị CC-VC

HT

-Triển khai k/h thực hiện các cuộc vận động

CTCĐ

Tháng 10/2018

CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP HỘI LHPN VIỆT NAM 20/10

 

 

- Phát động PT “Dạy tốt - Học tốt” chào mừng ngày NGVN

- Đại hội Đoàn trường

- Thành lập CLB tiếng Anh hoạt động theo kế hoạch của CLB, CLB thể thao,

- Tổ chức thi sử dụng TBDH các môn Lý, Hóa, Sinh, CN cấp Trường và tham gia cấp tỉnh; Tham gia thi nhân viên thư viện giỏi cấp tỉnh.

- Dự giờ, thao giảng ở tổ chuyên môn.

- Tiếp tục công tác BDHS lớp 12 dự thi HSG Tỉnh.

- Kiểm tra chuyên đề thực hiện nhiệm vụ năm học của Tổ

- Kiểm tra công tác DT-HT

- Kiểm tra hiệu quả sử dụng TBDH ( đợt I)

- Nhập điểm lần 1( đối với môn có bài KT trong tháng 10)

- Tổ chức kỷ niệm ngày thành lập HLPNVN. Báo cáo chuyên đề 20/10.

- Báo cáo tình hình thực hiện thực hiện KHPTGD năm học 2018-2019, kinh phí cấp bù học phí và hỗ trợ chi phí học tập.

ĐTN

PHT,

Tổ Ngoại ngữ, Nhóm TD

GV Lý, Hóa, Sinh, CN

 

TTCM,GV,

GV

Ban KTNB

Ban KTNB

 

GVBM

BGH,CĐ,

Kế toán

 

 

 

 

 

Tháng 11/2018

 

CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày NGVN

- Duy trì dự giờ, thao giảng cấp trường.

- Kiểm tra hồ sơ GV, tổ chuyên môn lần 1

- Lập kế hoạch phụ đạo HS yếu. KT công tác BDHSG.

- Chọn và BDHS thi giải toán bằng MTBT cấp Tỉnh

- Tổ chức thi cấp trường Cuộc thi KHKT dành cho HS

-Nhập điểm trong sổ điểm lần 2 ( đối với các môn có bài KT trong tháng 11)

- Tổ chức tọa đàm kỷ niệm Ngày NGVN 20-11

- Triển khai kế hoạch ôn thi HKI; các tổ nộp đề thi đề nghị

 

HT, BCHCĐ

BGH, TTCM

TTCM

TTCM

Tổ CM, BGH

BGH, TTCM

GV

 

BGH, BCHCĐ

PHT

 

Tháng 12/2018

 

CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM

- Bồi dưỡng HS Yếu theo k/h

- Rà soát chương trình chuẩn bị kiểm tra HKI.

- Ôn tập thi học kì I theo kế hoạch.

- Tổ CM thống nhất nội dung, cấu trúc ra đề kiểm tra các môn HKI theo qui định ( môn thi không theo đề của SGD)

- Kiểm tra HKI

- Nhập điểm lần 3

- Lập d/s hs tham gia thi MTCT cấp tỉnh về SGD .

- Kiểm kê tài sản, hoàn thành kế hoạch tài chính năm 2018

- Chuẩn bị hồ sơ quyết toán trước ngày khóa sổ theo niên độ tài chính.

- Nhận kế hoạch PTvà kinh phí năm 2019 của đơn vị.

 

PHT,TTCM

GV

TTCM,GV

GVBM

 

Ban CM

GV

PHT ,VT

PHT, Kế toán

KT

 

HT, KT

Tháng 01/2019

 

KỈ NIỆM NGÀY HỌC SINH, SINH VIÊN 9/1

- Hoàn thành điểm, xếp loại HKI.

- Sơ kết HKI. Triển khai nhiệm vụ HKII.

- Họp CMHS giữa năm học.

- Tham gia thi Cuộc thi KHKT dành cho Học sinh Trung học cấp tỉnh.

- Lập đội tuyển, thực hiện K/h bồi dưỡng HSG Khối 11.

- Kiểm tra hiệu quả sử dụng TBDH( đợt II).

- Kiểm tra CM, H/Sơ đầu HKII.

- Kiểm tra Hồ sơ HS. Hoàn thành học bạ đầu cấp .

- Báo cáo kết quả thực hiện tự chủ kinh phí 2018,…

 

QL điểm

BGH

BGH, GVCN

HS-GV

PHTCM,TTCM

TTCM

Ban KTNB

Ban KTNB

BGH, GV, VP

Kế toán

 

 

Tháng 02/2019

KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CSVN 3-2

 

- Báo cáo chuyên đề về Đảng CSVN.

- Nghiệm thu đề tài , SKKN.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm THPT

- Báo cáo tình hình mua sắm năm 2018

Tổ Sử-Địa-CD

HĐKH

Các Tổ CM

Kế toán

 

 

Tháng 3/2019

KỶ NIỆM NGÀY QTPN 8-3 VÀ SINH NHẬT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH 26-3

 

- Tổ chức tham gia thi HSG cấp Tỉnh lớp 11

- Điều chỉnh văn bằng của HS lớp 12.

- Tổ chức kỉ niệm ngày 8-3, 26-3.

- Hoàn thành hồ sơ quyết toán năm 2018 và Hồ sơ xin phê duyệt chủ trương mua sắm sửa chữa, xây dựng CSVC

 

BGH

GVCN - VT

BCHCĐ,ĐTN

Kế toán

 

 

 

 

Tháng 4/2019

 

KỈ NIỆM 44 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG

HOÀN TOÀN MIỀN NAM

- Họp PHHS khối 12.

- Kiểm tra hồ sơ giáo viên, Tổ CM đợt 2.

- Triển khai công tác tuyển sinh ĐH, CĐ, THCN.

- Đăng ký dự thi TN.

- Hoàn thành hồ sơ thi ĐH, CĐ, THCN.

- Rà soát chương trình , ôn tập cuối năm .

- Nhập điểm lần 1(HKII)

- Nộp đề tài, SKKN đề nghị xét tặng D/h CSTĐ cấp tỉnh về Ban thi đua trường trước 15/4

- Tổ chức Thi Nghề phổ thông lớp 12

 

 

BGH, GVCN12

Ban KT NB

VT- CBTS
CB TS, HT

CBTS

PHT,TTCM

GVBM,GV

BGH,GV đăng ký thi đua

HT

Tháng 5/2019

 

- Xét ĐK dự thi THPTQG.Kiểm tra Hồ sơ thi. Hoàn thành học bạ 12.

- KT HkII lớp 12,11,10 theo đề chung của SGD( nếu có)

- Hoàn thành các báo cáo tổng kết , thống kê cuối năm .

- Họp PHHS cuối năm.

- Tổ chức thi Tiếp cận Kỳ thi THPT Quốc gia 2019

- Triển khai hoạt động trong hè

- Tổng kết năm học, tổ chức Lễ tri ân của h/s lớp 12

- Kiểm tra Hồ sơ lớp 10,11

- Chuẩn bị công tác thi THPTQG 2019

- Nộp đề tài, SKKN đề nghị xét tặng D/h CSTĐ cấp cơ sở về Ban thi đua trường trước 15/5.

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, CNTT, GDTC, QPAN

( trước 31/5), BDTX cho Sở GD

BGH, GVCN,VP

 

HT

PHT

BGH, GVCN

HT

ĐTN

BGH, ĐTN

PHT,GV

BGH, tổ VP

PT thi đua

 

PTCM

 

 

 

Tháng 6/2019

 

- Báo cáo Tổng kết năm học

- Hoàn thành công tác thi đua năm học 2018-2019.

- Tổng kết thi đua năm học

- Thi tuyến sinh vào10 (2019-2020)

- Ôn tập, tổ chức thi lại cho HS. Xét lên lớp sau khi thi lại .

- Báo cáo kết quả công tác tổ chức năm học 2018-2019

- Thực hiện rà soát nhu cầu mua sắm TB, đồ dùng dạy học

- Chuẩn bị cho công tác thi THPT Quốc gia năm 2019

PHT

Ban thi đua

HĐTĐ

HĐ coi thi

BGH, GvBM

PHT

Tổ CM,

BGH, VP

 

 

Tháng 7/2019

- Hoàn thành công tác tuyển sinh vào lớp 10.

- Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày thương binh, liệt sỹ 27/7. Thăm mẹ VNAH

- Tổng kết công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục năm học 2018-2019

- Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện phục vụ kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2019-2020

Ban T.sinh

BGH,TổCM, LT

 

PHT,TTCM, CĐ, ĐTN,

BGH

 

 

E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, đề nghị tất cả các bộ phận phụ trách liên quan: các PHT, Tổ trưởng Tổ chuyên môn, Văn phòng, Kế toán thực hiện xây dựng kế hoạch chi tiết phù hợp với đặc thù mỗi tổ bộ môn, lĩnh vực phụ trách nhằm đạt được các mục tiêu của năm học đã đề ra.

- Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của tổ, các bộ phận gửi về BGH trước 15/9/2018

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG

-Sở GD-ĐT( để báo cáo );

- Các PHT

  • Các Tổ chuyên môn ( để thực hiện)

- Đoàn thể ( để phối hợp);

- Lưu VT.

Nguyễn Thị Kim Mai

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 4
Hôm qua : 21
Tháng 11 : 362
Năm 2019 : 6.267