Trường THPT Nguyễn Công Phương Trường THPT Nguyễn Công Phương

Kế hoach bộ môn tổ SInh Thể

Tài liệu đính kèm: Tải về

Sở GD-ĐT Quảng Ngãi                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM .

        Trường THPT                                Độc lập -Tự do -Hạnh phúc .

NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG

                                                                                                     Nghĩa Hành, ngày 12/8/2018

 

KẾ HOẠCH BỘ MÔN

MÔN: SINH 10,11,12 + CÔNG NGHỆ 10

                                              Năm học 2018-2019.

 

 

1. SINH HỌC LỚP 10  (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

 

Cả năm  : 37 tuần – 37 tiết (Học kì I : 19 tuần – 19 tiết, Học kì II: 18 tuần – 18 tiết)

 

                                           HỌC KÌ I (19 tuần – 19 tiết)

 

Tuần

Tiết

Bài

Nội dung

Ghi chú

 

Phần I Giới thiệu chung về thế giới sống (2 LT)

1

1

1

Các cấp tổ chức của thế giới sống                        

 

2

2

2

Các giới sinh vật

 

 

Phần II  Sinh học tế bào

 

Chương I  Thành phần hóa học của tế bào (5 tiết : 4 LT+ 1  BT)

3

3

3

Các nguyên tố hóa học và nước

 

4

4

4

Cacbohiđrat và lipit

Không giải thích chi tiết hình 4.1

5

5

5

Prôtêin

Mục I. Cấu trúc của Prôtêin, chỉ dạy sơ lược

6

6

6

Axit nuclêic

 

7

7

 

Bài tập ADN-ARN

 

 

Chương II: Cấu trúc của tế bào  (6 tiết: 4 LT + 1 TH + 1 KT)

8

8

7

Tế bào nhân sơ 

 

 

9

 

  9

 

 

  10

      8

9

10

Tế bào nhân thực

Chú ý: Không đi sâu vào cấu trúc, chủ yếu phân tích chức năng sống của các bào quan

Tế bào nhân thực (TT)

 

10

Tế bào nhân thực (TT)

Không dạy mục VIII..Khung xương tế bào

11

11

11

Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 

12

12

12

Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

 

13

13

Kiểm tra 1 tiết

 

 

Chương III: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

                                            (6 tiết: 4 LT + 1 ÔT +  1 KT)

14

14

13

Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Không dạy :Dòng 8- 10 trang 54

15

15

14

Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

 

16

16

16

Hô hấp tế bào

Không dạy hình 16.2 và 16.3 ở trang 64,65

17

17

17

Quang hợp

Không dạy hình 17.2 trang 69, HS chỉ cần biết được nguyên liệu và sản phẩm.

18

18

 

                                 Ôn tập học kì I

 

19

19

                                        Kiểm tra học kỳ I

                 HỌC KÌ II: 18 tuần – 18 tiết

 

Chương IV:     PHÂN BÀO

20

20

15

Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim

 

21

21

18

Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân

 

22

22

19

Giảm phân

 

  23

23

20

Thực hành Quan sát các kỳ nguyên phân

trên tiêu bản rể hành

 

 

Phần III: Sinh học vi sinh vật

 

Chương I: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

 

24

24

22

Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng  ở vi sinh vật

 

25

25

23

     24

-Dạy mục II. Qúa trình phân giải

-Thực hành: Lên men êtilic và lactic

 

26

26

 

Kiểm tra 1 tiết

 

 

Chương II: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

27

27

252525

Sinh trưởng của vi sinh vật

 

28

28

26

 Sinh sản của vi sinh vật

Chỉ giới thiệu các hình thức sinh sản của VSV

29

29

27

Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV

 

30

30

    28

- Thực hành: quan sát một số vi sinh vật

 

 

Chương III: Virut và bệnh truyền nhiễm

31

31

29

Cấu trúc các loại virut

 

32

32

3030

Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

 

33

33

3131

Virut gây bệnh. Ứng dụng của viurut trong thực tiễn

 

34

34

32

Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

 

35

35

 

 Bài tập

 

36

36

 

Ôn tập

 

37

37

Kiểm tra học kỳ II

Lưu ý: Dạy tích hợp giáo dục BVMT, phòng chống ma tuý, sức khoẻ sinh sản và tiết kiệm năng lượng

 

-Nhóm chuyên môn gồm có :  1. Đoàn Thị Bích Thuỷ  (TTCM)

                                                 2. Nguyễn Ngô Cương

                                                 3. Nguyễn Thị Thanh Thuyên.

 

 

 

    2. SINH HỌC LỚP 11  (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

                                                      Cả năm: 37 tuần, 55 tiết

Học kì I:  19 tuần,  37 tiết 

Học kì II:  18 tuần, 18 tiết

------------

HỌC KÌ I:  19 tuần,  37 tiết

Tuần

Tiết

Nội dung

Ghi chú

Chương I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật

1

1

Bài 1: Sự hấp thụ n­ước và muối khoáng ở rễ

Không dạy: Mục I trang 6, mục III trang 9

 

1

2

Bài 2:Vận chuyển các chất trong cây

-Mục I:  Không mô tả sâu cấu tạo của mạch gỗ, chỉ tập trung dạy đường đi của dịch mạch gỗ

Mục II: - Không mô tả sâu cấu tạo của mạch rây, chỉ dạy sự dẫn truyền của dịch mạch rây

- Không dùng  hình 2.4b

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

Bài 3:Thoát hơi n­ước

- Mục II.1. Lá là cơ quan thoát hơi nước: Không trình bày và giải thích thí nghiệm của Garô và hình 3.3 mà chỉ giới thiệu cơ quan thoát hơi nước chủ yếu của cây là lá.

- Mục IV. Cân bằng nước và tưới tiêu hợp lí cho cây trồng:

*Lưu ý: Cây có cơ chế tự điều hoà về nhu cầu nước, cơ chế này điều hoà việc hút vào và thải ra. Khi cơ chế điều hoà không thực hiện được cây không phát triển bình thường.

- Câu 2*: Không yêu cầu HS trả lời

2

4

Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

 

 

      3

5

 

Bài 5: Dinh dư­ỡng nitơ ở thực vật

Dạy phần :

 I. vai trò sinh lý của nguyên tố Nito.

 III. Nguồn cung cấp ni tơ tự nhiên cho cây.

Không dạy:  mục II  trang 26 của bài 5

 

3

 

6

 

Bài 6: Dinh dư­ỡng nitơ ở thực vật               (tiếp theo)

Dạy phần

IV. Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất và cố định nitơ.

 V. Phân bón với năng suất cây trồng và môi trường

4

7

Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi n­ước và thí nghiệm về vai trò phân bón

 

4

8

 

Bài 8: Quang hợp ở thực vật.

 

- Mục II.1( bài 8): Không giải thích câu lệnh hình 8.2, bỏ nội dung cấu tạo trong của lá chỉ nêu hình thái bên ngoài

 

 

 

  

   5

 

 

 

9

 

 

 

Bài 9: Quang hợp ở nhóm thực vật C3, C4 và CAM.

- Chỉ giới thiệu C3,C4 và CAM theo kênh chữ là đủ. Tuy nhiên GV cần hướng dẫn HS đọc SGK để so sánh như chuẩn đã mô tả: Điều kiện sống, có tế bào bao bó mạch hay không, hiệu suất quang hợp cao hay thấp.

- Bỏ hình 9.3 và 9.4 (Không yêu cầu so sánh dựa trên sơ đồ)

 

5

 

10

Bài 10: Ảnh h­ưởng của  các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp.

 

 

6

11

Quang hợp và năng suất cây trồng

 

6

12

Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Mục II,trang 52: Không đi sâu vào cơ chế

7

13

Bài 13: Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit

 

7

14

Bài 14: Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật

 

8

15

               Bài tập chương I

 

8

16

                Kiểm tra 1 tiết

 

B. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

9

17

Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

 

9

18

Bài 16: Tiêu hóa ở động vật

(tiếp theo)

 

10

19

Bài 17: Hô hấp ở động vật

 

10

20

Bài 18: Tuần hoàn máu

 

11

21

Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)

 

11

22

Bài 20: Cân bằng nội môi

 

12

23

Bài 21: Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lý ở ng­ười.

 

12

24

Ôn tập chương I

 

Chương II: CẢM ỨNG

A.CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

13

25

Bài 23: Hư­ớng động

 

13

26

Bài 24: Ứng động

 

14

27

Bài 25. Thực hành: Hư­ớng động

 

B. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

14

28

Bài 26 : Cảm ứng ở động vật

Mục II trang 108: Không dạy

15

29

Bài 27: Cảm ứng ở động vật

                      (tiếp theo)

 

15

30

 

Bài 28: Điện thế nghỉ

 

16

31

Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Không dạy: mục II trang 114,115

Không dạy: mục I.2 trang 117

16

32

Bài 30: Truyền tin qua xináp

 

17

33

Bài 31: Tập tính của động vật

 

17

34

Bài 32: Tập tính của động vật (tt)

 

18

35

Bài 33: Thực hành xem phim về tập tính của động vật.

 

18

36

 ÔN TẬP HKI

 

19

37

                THI HKI

CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN (6LT+1TH+1KT=8T)

A. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

20

38

Bài 34: Sinh tr­ưởng ở thực vật

 

21

39

Bài 35: Hoocmôn thực vật

 

22

40

Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

 

B. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

23

41

Bài 37: Sinh tr­ưởng và phát triển ở động vật

 

24

42

Bài 38: Các nhân tố ảnh h­ưởng đến sinh tr­ưởng và phát triển ở động vật

 

25

43

Bài 39: Các nhân tố ảnh h­ưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

 

26

44

Bài 40: Thực hành: Xem phim về sinh trư­ởng và phát triển ở động vật

 

27

45

        Kiểm tra 1 tiết

 

CHƯƠNG IV. SINH SẢN

A. SINH SẢN Ở THỰC VẬT

28

46

Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

 

29

47

Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

 

30

48

Bài 43: Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

 

B. SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

31

49

Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

 

32

50

Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

 

33

51

Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

 

34

52

Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người.

 

35

53

Bài tập (Tham khảo sách “Bài tập Sinh học 11 NXBGD”)

 

36

54

Bài 48: Ôn tập ch­ương II, III, IV

 

 

37

55               Kiểm tra học kỳ II

      

Lưu ý: Dạy tích hợp giáo dục BVMT, phòng chống ma tuý, sức khoẻ sinh sản và tiết kiệm năng lượng

 

               -Nhóm chuyên môn gồm có :  1. Đoàn Thị Bích Thuỷ  (TTCM)

                                                 2. Nguyễn Ngô Cương

                                                 3. Nguyễn Thị Thanh Thuyên.

                              

 

 

     3. SINH HỌC LỚP 12  (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

 

Cả năm  : 37 tuần (55 tiết) (Học kì I : 19 tuần – 37 tiết, Học kì II: 18 tuần – 18 tiết)

 

Tuân

Tiết

Tên bài

Ghi chú

Phần V: DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

1

1

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá  trình nhân đôi ADN

Không dạy mục I.2 .Cấu trúc chung của gen cấu trúc

1

2

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

-Mục I.2 Cơ chế phiên mã: Không dạy chi tiết phiên mã ở sinh vật nhân thực

-Mục II. Dịch mã : Dạy gọn lại, chỉ mô tả đơn giản bằng sơ đồ

2

3

Bài 3: Điều hoà hoạt động  gen

Câu hỏi 3 cuối bài: thay từ “Giải thích“ bằng “Nêu cơ chế điều hoà hoạt động của ôpêrôn Lac“

2

4

Bài 4: Đột biến gen

Hình 4.1 và hình 4.2 không giải thích cơ chế

3

5

Bài 5: Nhiễm sắc thể và ĐB cấu trúc NST

 

3

6

Bài 6: Đột biến số lượng NST

Hình 6.1.Chỉ dạy gọn 2 dạng đơn giản 2n+1 và 2n-1

4

7

Bài 7:Thực hành : quan sát các dạng ĐBSL NST trên tiêu bản cố định và tiêu bản tạm thời

Nếu trường không đủ điều kiện TH thì cho HS quan sát băng hình  các dạng đột biến số lượng NST

CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

4

8

Bài 8: Quy luật Menđen : Quy luật phân li

 

5

9

Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân ly độc lập.

 

5

10

Bài 10: Tương tác gen – tác động đa hiệu của gen

 

6

11

Bài 11: Liên kết gen- hoán vị gen

 

6

12

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính- di truyền ngoài nhân

 

7

13

Bài 13: Ảnh hưởng của MT lên sự biểu hiện của gen

 

7

14

Bài 14: Thực hành: Lai giống

 

8

15

Bài 15: Bài tập chương I và  II

-Bài tập chương I: Làm các bài 1,3,6

- Bài tập chương II: Làm các bài 2,6,7

Hướng dẫn cho HS về nhà giải các bài còn lại.

8

16

Kiểm tra 1 tiết

 

CHƯƠNG III: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

9

17

Bài 16: Cấu trúc di truyền quần thể

 

 

9

18

Bài 17: Cấu trúc di truyền quần thể (tt)

 

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

10

19

Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH.

Sơ đồ 18.1: Không dạy, không giải thích theo sơ đồ

10

20

Bài 19: Tạo giống bằng  phương pháp gây ĐB và công nghệ TB

 

11

21

Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

 

                              CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

11

22

Bài 21: Di truyền y học

 

12

23

Bài 22: Bảo vệ vốn  gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

 

12

24

Bài 23: Ôn tập phần Di truyền học

 

PHẦN VI.TIẾN HOÁ

CHƯƠNG I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ

13

25

Bài 24: Các Bằng chứng tiến hóa

-Mục II. Bằng chứng phôi sinh học: không dạy

-Mục III. Bằng chứng địa lí sinh vật học: không dạy

13

26

Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Muc I .Học thuyết tiến hoá Lamac: không dạy

14

14

27

28

Bài26,27: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại  + quá trình hình thành quần thể thích nghi

Sử dụng khung cuối bài 27 ghép vào phần chọn lọc tự nhiên của bài 26

15

29

Bài 28: Loài

 

15

30

Bài 29: Quá trình hình thành loài

 

Không dạy mục I.2 Thí nghiệm chứng minh quá trình hình thành loài bằng cách li địa lí

16

31

Bài 30: Quá trình hình thành loài (tt)

 

CHƯƠNG II.SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

16

32

Bài 32: Nguồn gốc sự sống

Bài 31 không dạy

17

33

Bài 33: Sự phát triển sinh giới qua các đại địa chất

 

17

34

Bài 34: Sự phát sinh loài người

 

18

35

Ôn tập chương I,II ( Phần V)

 

18

36

Ôn tập chương I,II ( Phần V) (tt)

 

19

37

KIỂM TRA HỌC KÌ I

 

PHẦN VII.SINH THÁI HỌC

CHƯƠNG I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

20

38

Bài 35: Môi trường  sống và các nhân tố sinh thái

Không dạy mục III. Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống

21

39

Bài 36: Quần thể SV và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

 

22

40

Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể SV.

 

23

41

Bài 38:Các đặc trưng  cơ bản của quần thể SV. (tt)

 

24

42

Bài 39:Biến động số lượng cá thể của quần thể SV.

 

CHƯƠNG II. QUẦN XÃ SINH VẬT

25

43

Bài 40: Quần xã SV và một số  đặc trưng cơ bản của quần xã .

 

26

44

Bài 41 : Diễn thế ST

Không dạy: Câu hỏi lệnh mục III

27

45

KIỂM TRA 1 TIẾT

 

CHƯƠNG III.HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

28

46

Bài 42: Hệ sinh thái

 

29

47

Bài 43: Trao đổi  vật chất  trong hệ sinh thái.

 

30

48

Bài 44: Chu trình sinh địa hoá và sinh quyển

Mục I.2.Chu trình Nitơ: Không dạy chi tiết (vì đã học ở bài 5, 6 lớp 11)

31

49

Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái vàhiệu suất sinh thái .

 -Hình 45.2: không dạy

-Câu hỏi lệnh thứ 2/202: không dạy

32

50

Bài 46: Thực hành : Quản lí và  sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên .

 

33

51

Bài  47: Ôn tập phần tiến hoá và sinh thái học.

 

34

52

Bài  48: Ôn tập chương  trình Sinh học cấp THPT.

 

35

53

Bài tập

 

36

54

Bài tập (tt)

 

37

55

Kiểm tra HK II

 

 Lưu ý: Dạy tích hợp giáo dục BVMT, phòng chống ma tuý, sức khoẻ sinh sản và tiết kiệm năng lượng

    -Nhóm chuyên môn gồm có :  1. Đoàn Thị Bích Thuỷ  (TTCM)

                                                 2. Nguyễn Ngô Cương

                                                 3. Nguyễn Thị Thanh Thuyên.

                                      

                                   4. CÔNG NGHỆ LỚP 10

 

Cả năm  : 37 tuần (55 tiết) (Học kì I : 19 tuần – 19 tiết, Học kì II: 18 tuần – 36 tiết)

 

Tuần

Tiết

Tên bài

Ghi chú

1

1

Bài 1.Bài mở đầu

 

Phần I : NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

Chương I : Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương

 

2

2

Bài 2 .Khảo nghiệm giống cây trồng

 

3

3

Bài 3.Sản xuất giống cây trồng

 

4

4

Bài 4.Sản xuất giống cây trồng (tt)

 

5

5

Bài 5 .Thực hành : Xác định sức sống của hạt

 

6

6

Bài 6 .Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô TB trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

 

7

7

Bài  7.Một số tính chất của đất trồng

 

8

8

Bài 8.Thực hành: Xác định độ chua của đất

 

9

9

Ôn tập

 

10

10

Kiểm tra 1 tiết

 

11

11

Bài 9 .Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

Bài 10 .Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn

Dạy bài 9 hoặc bài 10

12

12

Bài 12 .Đặc điểm, tính chất, kỹ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

 

13

13

Bài 13.Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

 

14

14

Bài 14 .Thực hành: Trồng cây trong dung dịch

Có thể xem băng hình, ngoại khoá hoặc tham quan

15

15

Bài 15.Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng .

 

16

16

Bài 16 .Thực hành: Nhận biết một số loại sâu hại lúa

Hướng dẫn học sinh thực hành

17

17

Bài 16. Thực hành: Nhận biết một số loại sâu hại lúa

Học sinh báo cáo

18

18

                              Ôn tập học kỳ I

 

19

19

                            Kiểm tra HKI

 

20

20

Bài 17. Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

 

20

21

Bài 18. Thực hành: Pha chế dung dich Boocđô phòng trừ nấm hại

 

21

22

Bài 19. Ảnh hưởng của thuốc hoá học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường

 

21

23

Bài  20.Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật

 

22

24

Bài 21.Ôn tập chương I

 

Chương III : BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN.

 

22

25

Bài 40. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thuỷ sản.

 

23

26

Bài 41. Bảo quản hạt, củ làm giống

 

23

27

Bài 42 .Bảo quản lương thực, thực phẩm

 

24

28

Bài  44 .Chế biến lương thực, thực phẩm

 

24

29

Bài 45. Thực hành: Chế biến Xirô từ quả và làm sữa chua hoặc đậu nành bằng phương pháp đơn giản

Hướng dẫn học sinh thực hành.

25

30

Bài 45  .Thực hành: Chế biến Xirô từ quả và làm sữa chua hoặc đậu nành bằng phương pháp đơn giản  (tt)

Học sinh báo cáo kết quả thực hành.

25

31

Bài  48.Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản

 

26

32

                      Ôn tập

 

26

33

                Kiểm tra 1 tiết

 

27

34

Phát triển nghề Nông,lâm, ngư nghiệp

Hướng nghiệp 10

27

35

Phát triển nghề Nông,lâm, ngư nghiệp (tt)

Hướng nghiệp 10

Phần II : TẠO LẬP DOANH NGHIỆP

 

28

36

 Bài 49  .Bài mở đầu

 

Chương IV : DOANH NGHIỆP VÀ LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH

 

28

37

Bài 50. Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Dạy mục I

29

38

Bài 50. Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Dạy mục II

29

39

Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

 

30

40

Bài 52. Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

 

30

41

Hướng nghiệp. Tìm hiểu 1 số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

Hướng nghiệp 11

31

42

Hướng nghiệp. Tìm hiểu 1 số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ (tt)

Hướng nghiệp 11

31

43

           Ôn tập

 

32

44

           Kiểm tra 1 tiết

 

Chương V : TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

32

45

Bài 53 .Xác định kế hoạch kinh doanh

Dạy mục I

33

46

Bài 53 .Xác định kế hoạch kinh doanh

Dạy mục II

33

47

Bài 54 .Thành lập doanh nghiệp

 

34

48

Bài 55 .Quản lí doanh nghiệp

Dạy mục I

34

49

Bài 55  .Quản lí doanh nghiệp (tt)

Dạy mục II, III

35

50

Bài 56 .Thực hành : Xây dựng kế hoạch kinh doanh

 

35

51

Bài 56 .Thực hành : Xây dựng kế hoạch kinh doanh (tt)

 

36

52

Hướng nghiệp.Những điều kiện để thành đạt trong nghề

Hướng nghiệp 12

36

53

Hướng nghiệp.Những điều kiện để thành đạt trong nghề

Hướng nghiệp 12

37

54

               Ôn tập học kỳ II

 

37

55

           Kiểm tra học kỳ II

 

 

Lưu ý: Dạy tích hợp giáo dục BVMT, phòng chống ma tuý, sức khoẻ sinh sản và tiết kiệm năng lượng

                                            

                                            

 

 

 

-Nhóm chuyên môn gồm có :  1. Đoàn Thị Bích Thuỷ  (TTCM)

                                                 2. Nguyễn Ngô Cương

                                                 3. Nguyễn Thị Thanh Thuyên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở GD-ĐT Quảng Ngãi CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM .

Trường THPT Độc lập -Tự do -Hạnh phúc .

NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG

Nghĩa Hành, ngày 12/8/2018

 

KẾ HOẠCH BỘ MÔN

MÔN: SINH 10,11,12 + CÔNG NGHỆ 10

Năm học 2018-2019.

 

 

1. SINH HỌC LỚP 10 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

 

Cả năm : 37 tuần – 37 tiết (Học kì I : 19 tuần – 19 tiết, Học kì II: 18 tuần – 18 tiết)

 

HỌC KÌ I (19 tuần – 19 tiết)

 

Tuần

Tiết

Bài

Nội dung

Ghi chú

 

Phần I Giới thiệu chung về thế giới sống (2 LT)

1

1

1

Các cấp tổ chức của thế giới sống

 

2

2

2

Các giới sinh vật

 

 

Phần II Sinh học tế bào

 

Chương I Thành phần hóa học của tế bào (5 tiết : 4 LT+ 1 BT)

3

3

3

Các nguyên tố hóa học và nước

 

4

4

4

Cacbohiđrat và lipit

Không giải thích chi tiết hình 4.1

5

5

5

Prôtêin

Mục I. Cấu trúc của Prôtêin, chỉ dạy sơ lược

6

6

6

Axit nuclêic

 

7

7

 

Bài tập ADN-ARN

 

 

Chương II: Cấu trúc của tế bào (6 tiết: 4 LT + 1 TH + 1 KT)

8

8

7

Tế bào nhân sơ

 

 

9

 

9

 

 

10

8

9

10

Tế bào nhân thực

Chú ý: Không đi sâu vào cấu trúc, chủ yếu phân tích chức năng sống của các bào quan

Tế bào nhân thực (TT)

 

10

Tế bào nhân thực (TT)

Không dạy mục VIII..Khung xương tế bào

11

11

11

Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

 

12

12

12

Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh

 

13

13

Kiểm tra 1 tiết

 

 

Chương III: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG TRONG TẾ BÀO

(6 tiết: 4 LT + 1 ÔT + 1 KT)

14

14

13

Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Không dạy :Dòng 8- 10 trang 54

15

15

14

Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất

 

16

16

16

Hô hấp tế bào

Không dạy hình 16.2 và 16.3 ở trang 64,65

17

17

17

Quang hợp

Không dạy hình 17.2 trang 69, HS chỉ cần biết được nguyên liệu và sản phẩm.

18

18

 

Ôn tập học kì I

 

19

19

Kiểm tra học kỳ I

HỌC KÌ II: 18 tuần – 18 tiết

 

Chương IV: PHÂN BÀO

20

20

15

Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim

 

21

21

18

Chu kỳ tế bào và quá trình nguyên phân

 

22

22

19

Giảm phân

 

23

23

20

Thực hành Quan sát các kỳ nguyên phân

trên tiêu bản rể hành

 

 

Phần III: Sinh học vi sinh vật

 

Chương I: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

 

24

24

22

Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

 

25

25

23

24

-Dạy mục II. Qúa trình phân giải

-Thực hành: Lên men êtilic và lactic

 

26

26

 

Kiểm tra 1 tiết

 

 

Chương II: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

27

27

252525

Sinh trưởng của vi sinh vật

 

28

28

26

Sinh sản của vi sinh vật

Chỉ giới thiệu các hình thức sinh sản của VSV

29

29

27

Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của VSV

 

30

30

28

- Thực hành: quan sát một số vi sinh vật

 

 

Chương III: Virut và bệnh truyền nhiễm

31

31

29

Cấu trúc các loại virut

 

32

32

3030

Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

 

33

33

3131

Virut gây bệnh. Ứng dụng của viurut trong thực tiễn

 

34

34

32

Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

 

35

35

 

Bài tập

 

36

36

 

Ôn tập

 

37

37

Kiểm tra học kỳ II

Lưu ý: Dạy tích hợp giáo dục BVMT, phòng chống ma tuý, sức khoẻ sinh sản và tiết kiệm năng lượng

 

-Nhóm chuyên môn gồm có : 1. Đoàn Thị Bích Thuỷ (TTCM)

2. Nguyễn Ngô Cương

3. Nguyễn Thị Thanh Thuyên.

 

 

 

2. SINH HỌC LỚP 11 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

Cả năm: 37 tuần, 55 tiết

Học kì I: 19 tuần, 37 tiết

Học kì II: 18 tuần, 18 tiết

------------

HỌC KÌ I: 19 tuần, 37 tiết

Tuần

Tiết

Nội dung

Ghi chú

Chương I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A. Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật

1

1

Bài 1: Sự hấp thụ n­ước và muối khoáng ở rễ

Không dạy: Mục I trang 6, mục III trang 9

 

1

2

Bài 2:Vận chuyển các chất trong cây

-Mục I: Không mô tả sâu cấu tạo của mạch gỗ, chỉ tập trung dạy đường đi của dịch mạch gỗ

Mục II: - Không mô tả sâu cấu tạo của mạch rây, chỉ dạy sự dẫn truyền của dịch mạch rây

- Không dùng hình 2.4b

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

Bài 3:Thoát hơi n­ước

- Mục II.1. Lá là cơ quan thoát hơi nước: Không trình bày và giải thích thí nghiệm của Garô và hình 3.3 mà chỉ giới thiệu cơ quan thoát hơi nước chủ yếu của cây là lá.

- Mục IV. Cân bằng nước và tưới tiêu hợp lí cho cây trồng:

*Lưu ý: Cây có cơ chế tự điều hoà về nhu cầu nước, cơ chế này điều hoà việc hút vào và thải ra. Khi cơ chế điều hoà không thực hiện được cây không phát triển bình thường.

- Câu 2*: Không yêu cầu HS trả lời

2

4

Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng

 

 

3

5

 

Bài 5: Dinh dư­ỡng nitơ ở thực vật

Dạy phần :

I. vai trò sinh lý của nguyên tố Nito.

III. Nguồn cung cấp ni tơ tự nhiên cho cây.

Không dạy: mục II trang 26 của bài 5

 

3

 

6

 

Bài 6: Dinh dư­ỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Dạy phần

IV. Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất và cố định nitơ.

V. Phân bón với năng suất cây trồng và môi trường

4

7

Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi n­ước và thí nghiệm về vai trò phân bón

 

4

8

 

Bài 8: Quang hợp ở thực vật.

 

- Mục II.1( bài 8): Không giải thích câu lệnh hình 8.2, bỏ nội dung cấu tạo trong của lá chỉ nêu hình thái bên ngoài

 

 

 

 

5

 

 

 

9

 

 

 

Bài 9: Quang hợp ở nhóm thực vật C3, C4 và CAM.

- Chỉ giới thiệu C3,C4 và CAM theo kênh chữ là đủ. Tuy nhiên GV cần hướng dẫn HS đọc SGK để so sánh như chuẩn đã mô tả: Điều kiện sống, có tế bào bao bó mạch hay không, hiệu suất quang hợp cao hay thấp.

- Bỏ hình 9.3 và 9.4 (Không yêu cầu so sánh dựa trên sơ đồ)

 

5

 

10

Bài 10: Ảnh h­ưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp.

 

 

6

11

Quang hợp và năng suất cây trồng

 

6

12

Bài 12: Hô hấp ở thực vật

Mục II,trang 52: Không đi sâu vào cơ chế

7

13

Bài 13: Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit

 

7

14

Bài 14: Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật

 

8

15

Bài tập chương I

 

8

16

Kiểm tra 1 tiết

 

B. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở ĐỘNG VẬT

9

17

Bài 15: Tiêu hóa ở động vật

 

9

18

Bài 16: Tiêu hóa ở động vật

(tiếp theo)

 

10

19

Bài 17: Hô hấp ở động vật

 

10

20

Bài 18: Tuần hoàn máu

 

11

21

Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)

 

11

22

Bài 20: Cân bằng nội môi

 

12

23

Bài 21: Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lý ở ng­ười.

 

12

24

Ôn tập chương I

 

Chương II: CẢM ỨNG

A.CẢM ỨNG Ở THỰC VẬT

13

25

Bài 23: Hư­ớng động

 

13

26

Bài 24: Ứng động

 

14

27

Bài 25. Thực hành: Hư­ớng động

 

B. CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT

14

28

Bài 26 : Cảm ứng ở động vật

Mục II trang 108: Không dạy

15

29

Bài 27: Cảm ứng ở động vật

(tiếp theo)

 

15

30

 

Bài 28: Điện thế nghỉ

 

16

31

Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh

Không dạy: mục II trang 114,115

Không dạy: mục I.2 trang 117

16

32

Bài 30: Truyền tin qua xináp

 

17

33

Bài 31: Tập tính của động vật

 

17

34

Bài 32: Tập tính của động vật (tt)

 

18

35

Bài 33: Thực hành xem phim về tập tính của động vật.

 

18

36

ÔN TẬP HKI

 

19

37

THI HKI

CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN (6LT+1TH+1KT=8T)

A. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT

20

38

Bài 34: Sinh tr­ưởng ở thực vật

 

21

39

Bài 35: Hoocmôn thực vật

 

22

40

Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

 

B. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

23

41

Bài 37: Sinh tr­ưởng và phát triển ở động vật

 

24

42

Bài 38: Các nhân tố ảnh h­ưởng đến sinh tr­ưởng và phát triển ở động vật

 

25

43

Bài 39: Các nhân tố ảnh h­ưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

 

26

44

Bài 40: Thực hành: Xem phim về sinh trư­ởng và phát triển ở động vật

 

27

45

Kiểm tra 1 tiết

 

CHƯƠNG IV. SINH SẢN

A. SINH SẢN Ở THỰC VẬT

28

46

Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

 

29

47

Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

 

30

48

Bài 43: Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

 

B. SINH SẢN Ở ĐỘNG VẬT

31

49

Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

 

32

50

Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

 

33

51

Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản

 

34

52

Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người.

 

35

53

Bài tập (Tham khảo sách “Bài tập Sinh học 11 NXBGD”)

 

36

54

Bài 48: Ôn tập ch­ương II, III, IV

 

 

37

55 Kiểm tra học kỳ II

      

Lưu ý: Dạy tích hợp giáo dục BVMT, phòng chống ma tuý, sức khoẻ sinh sản và tiết kiệm năng lượng

 

-Nhóm chuyên môn gồm có : 1. Đoàn Thị Bích Thuỷ (TTCM)

2. Nguyễn Ngô Cương

3. Nguyễn Thị Thanh Thuyên.

 

 

 

3. SINH HỌC LỚP 12 (CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN)

 

Cả năm : 37 tuần (55 tiết) (Học kì I : 19 tuần – 37 tiết, Học kì II: 18 tuần – 18 tiết)

 

Tuân

Tiết

Tên bài

Ghi chú

Phần V: DI TRUYỀN HỌC

CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

1

1

Bài 1: Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN

Không dạy mục I.2 .Cấu trúc chung của gen cấu trúc

1

2

Bài 2: Phiên mã và dịch mã

-Mục I.2 Cơ chế phiên mã: Không dạy chi tiết phiên mã ở sinh vật nhân thực

-Mục II. Dịch mã : Dạy gọn lại, chỉ mô tả đơn giản bằng sơ đồ

2

3

Bài 3: Điều hoà hoạt động gen

Câu hỏi 3 cuối bài: thay từ “Giải thích“ bằng “Nêu cơ chế điều hoà hoạt động của ôpêrôn Lac“

2

4

Bài 4: Đột biến gen

Hình 4.1 và hình 4.2 không giải thích cơ chế

3

5

Bài 5: Nhiễm sắc thể và ĐB cấu trúc NST

 

3

6

Bài 6: Đột biến số lượng NST

Hình 6.1.Chỉ dạy gọn 2 dạng đơn giản 2n+1 và 2n-1

4

7

Bài 7:Thực hành : quan sát các dạng ĐBSL NST trên tiêu bản cố định và tiêu bản tạm thời

Nếu trường không đủ điều kiện TH thì cho HS quan sát băng hình các dạng đột biến số lượng NST

CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

4

8

Bài 8: Quy luật Menđen : Quy luật phân li

 

5

9

Bài 9: Quy luật Menđen: Quy luật phân ly độc lập.

 

5

10

Bài 10: Tương tác gen – tác động đa hiệu của gen

 

6

11

Bài 11: Liên kết gen- hoán vị gen

 

6

12

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính- di truyền ngoài nhân

 

7

13

Bài 13: Ảnh hưởng của MT lên sự biểu hiện của gen

 

7

14

Bài 14: Thực hành: Lai giống

 

8

15

Bài 15: Bài tập chương I và II

-Bài tập chương I: Làm các bài 1,3,6

- Bài tập chương II: Làm các bài 2,6,7

Hướng dẫn cho HS về nhà giải các bài còn lại.

8

16

Kiểm tra 1 tiết

 

CHƯƠNG III: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

9

17

Bài 16: Cấu trúc di truyền quần thể

 

 

9

18

Bài 17: Cấu trúc di truyền quần thể (tt)

 

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

10

19

Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn BDTH.

Sơ đồ 18.1: Không dạy, không giải thích theo sơ đồ

10

20

Bài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây ĐB và công nghệ TB

 

11

21

Bài 20: Tạo giống nhờ công nghệ gen

 

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

11

22

Bài 21: Di truyền y học

 

12

23

Bài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền học

 

12

24

Bài 23: Ôn tập phần Di truyền học

 

PHẦN VI.TIẾN HOÁ

CHƯƠNG I: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ

13

25

Bài 24: Các Bằng chứng tiến hóa

-Mục II. Bằng chứng phôi sinh học: không dạy

-Mục III. Bằng chứng địa lí sinh vật học: không dạy

13

26

Bài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết Đacuyn

Muc I .Học thuyết tiến hoá Lamac: không dạy

14

14

27

28

Bài26,27: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại + quá trình hình thành quần thể thích nghi

Sử dụng khung cuối bài 27 ghép vào phần chọn lọc tự nhiên của bài 26

15

29

Bài 28: Loài

 

15

30

Bài 29: Quá trình hình thành loài

 

Không dạy mục I.2 Thí nghiệm chứng minh quá trình hình thành loài bằng cách li địa lí

16

31

Bài 30: Quá trình hình thành loài (tt)

 

CHƯƠNG II.SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

16

32

Bài 32: Nguồn gốc sự sống

Bài 31 không dạy

17

33

Bài 33: Sự phát triển sinh giới qua các đại địa chất

 

17

34

Bài 34: Sự phát sinh loài người

 

18

35

Ôn tập chương I,II ( Phần V)

 

18

36

Ôn tập chương I,II ( Phần V) (tt)

 

19

37

KIỂM TRA HỌC KÌ I

 

PHẦN VII.SINH THÁI HỌC

CHƯƠNG I. CÁ THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH VẬT

20

38

Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái

Không dạy mục III. Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống

21

39

Bài 36: Quần thể SV và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

 

22

40

Bài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể SV.

 

23

41

Bài 38:Các đặc trưng cơ bản của quần thể SV. (tt)

 

24

42

Bài 39:Biến động số lượng cá thể của quần thể SV.

 

CHƯƠNG II. QUẦN XÃ SINH VẬT

25

43

Bài 40: Quần xã SV và một số đặc trưng cơ bản của quần xã .

 

26

44

Bài 41 : Diễn thế ST

Không dạy: Câu hỏi lệnh mục III

27

45

KIỂM TRA 1 TIẾT

 

CHƯƠNG III.HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

28

46

Bài 42: Hệ sinh thái

 

29

47

Bài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh thái.

 

30

48

Bài 44: Chu trình sinh địa hoá và sinh quyển

Mục I.2.Chu trình Nitơ: Không dạy chi tiết (vì đã học ở bài 5, 6 lớp 11)

31

49

Bài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái vàhiệu suất sinh thái .

-Hình 45.2: không dạy

-Câu hỏi lệnh thứ 2/202: không dạy

32

50

Bài 46: Thực hành : Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên .

 

33

51

Bài 47: Ôn tập phần tiến hoá và sinh thái học.

 

34

52

Bài 48: Ôn tập chương trình Sinh học cấp THPT.

 

35

53

Bài tập

 

36

54

Bài tập (tt)

 

37

55

Kiểm tra HK II

 

Lưu ý: Dạy tích hợp giáo dục BVMT, phòng chống ma tuý, sức khoẻ sinh sản và tiết kiệm năng lượng

-Nhóm chuyên môn gồm có : 1. Đoàn Thị Bích Thuỷ (TTCM)

2. Nguyễn Ngô Cương

3. Nguyễn Thị Thanh Thuyên.

 

4. CÔNG NGHỆ LỚP 10

 

Cả năm : 37 tuần (55 tiết) (Học kì I : 19 tuần – 19 tiết, Học kì II: 18 tuần – 36 tiết)

 

Tuần

Tiết

Tên bài

Ghi chú

1

1

Bài 1.Bài mở đầu

 

Phần I : NÔNG - LÂM - NGƯ NGHIỆP

Chương I : Trồng trọt, lâm nghiệp đại cương

 

2

2

Bài 2 .Khảo nghiệm giống cây trồng

 

3

3

Bài 3.Sản xuất giống cây trồng

 

4

4

Bài 4.Sản xuất giống cây trồng (tt)

 

5

5

Bài 5 .Thực hành : Xác định sức sống của hạt

 

6

6

Bài 6 .Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô TB trong nhân giống cây trồng nông, lâm nghiệp

 

7

7

Bài 7.Một số tính chất của đất trồng

 

8

8

Bài 8.Thực hành: Xác định độ chua của đất

 

9

9

Ôn tập

 

10

10

Kiểm tra 1 tiết

 

11

11

Bài 9 .Biện pháp cải tạo và sử dụng đất xám bạc màu, đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá

Bài 10 .Biện pháp cải tạo và sử dụng đất mặn, đất phèn

Dạy bài 9 hoặc bài 10

12

12

Bài 12 .Đặc điểm, tính chất, kỹ thuật sử dụng một số loại phân bón thông thường

 

13

13

Bài 13.Ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất phân bón

 

14

14

Bài 14 .Thực hành: Trồng cây trong dung dịch

Có thể xem băng hình, ngoại khoá hoặc tham quan

15

15

Bài 15.Điều kiện phát sinh, phát triển của sâu, bệnh hại cây trồng .

 

16

16

Bài 16 .Thực hành: Nhận biết một số loại sâu hại lúa

Hướng dẫn học sinh thực hành

17

17

Bài 16. Thực hành: Nhận biết một số loại sâu hại lúa

Học sinh báo cáo

18

18

Ôn tập học kỳ I

 

19

19

Kiểm tra HKI

 

20

20

Bài 17. Phòng trừ tổng hợp dịch hại cây trồng

 

20

21

Bài 18. Thực hành: Pha chế dung dich Boocđô phòng trừ nấm hại

 

21

22

Bài 19. Ảnh hưởng của thuốc hoá học bảo vệ thực vật đến quần thể sinh vật và môi trường

 

21

23

Bài 20.Ứng dụng công nghệ vi sinh sản xuất chế phẩm bảo vệ thực vật

 

22

24

Bài 21.Ôn tập chương I

 

Chương III : BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG, LÂM, THUỶ SẢN.

 

22

25

Bài 40. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thuỷ sản.

 

23

26

Bài 41. Bảo quản hạt, củ làm giống

 

23

27

Bài 42 .Bảo quản lương thực, thực phẩm

 

24

28

Bài 44 .Chế biến lương thực, thực phẩm

 

24

29

Bài 45. Thực hành: Chế biến Xirô từ quả và làm sữa chua hoặc đậu nành bằng phương pháp đơn giản

Hướng dẫn học sinh thực hành.

25

30

Bài 45 .Thực hành: Chế biến Xirô từ quả và làm sữa chua hoặc đậu nành bằng phương pháp đơn giản (tt)

Học sinh báo cáo kết quả thực hành.

25

31

Bài 48.Chế biến sản phẩm cây công nghiệp và lâm sản

 

26

32

Ôn tập

 

26

33

Kiểm tra 1 tiết

 

27

34

Phát triển nghề Nông,lâm, ngư nghiệp

Hướng nghiệp 10

27

35

Phát triển nghề Nông,lâm, ngư nghiệp (tt)

Hướng nghiệp 10

Phần II : TẠO LẬP DOANH NGHIỆP

 

28

36

Bài 49 .Bài mở đầu

 

Chương IV : DOANH NGHIỆP VÀ LỰA CHỌN LĨNH VỰC KINH DOANH

 

28

37

Bài 50. Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Dạy mục I

29

38

Bài 50. Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Dạy mục II

29

39

Bài 51. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

 

30

40

Bài 52. Thực hành: Lựa chọn cơ hội kinh doanh

 

30

41

Hướng nghiệp. Tìm hiểu 1 số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ

Hướng nghiệp 11

31

42

Hướng nghiệp. Tìm hiểu 1 số nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh dịch vụ (tt)

Hướng nghiệp 11

31

43

Ôn tập

 

32

44

Kiểm tra 1 tiết

 

Chương V : TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

 

32

45

Bài 53 .Xác định kế hoạch kinh doanh

Dạy mục I

33

46

Bài 53 .Xác định kế hoạch kinh doanh

Dạy mục II

33

47

Bài 54 .Thành lập doanh nghiệp

 

34

48

Bài 55 .Quản lí doanh nghiệp

Dạy mục I

34

49

Bài 55 .Quản lí doanh nghiệp (tt)

Dạy mục II, III

35

50

Bài 56 .Thực hành : Xây dựng kế hoạch kinh doanh

 

35

51

Bài 56 .Thực hành : Xây dựng kế hoạch kinh doanh (tt)

 

36

52

Hướng nghiệp.Những điều kiện để thành đạt trong nghề

Hướng nghiệp 12

36

53

Hướng nghiệp.Những điều kiện để thành đạt trong nghề

Hướng nghiệp 12

37

54

Ôn tập học kỳ II

 

37

55

Kiểm tra học kỳ II

 

 

Lưu ý: Dạy tích hợp giáo dục BVMT, phòng chống ma tuý, sức khoẻ sinh sản và tiết kiệm năng lượng

 

 

 

 

 

-Nhóm chuyên môn gồm có : 1. Đoàn Thị Bích Thuỷ (TTCM)

2. Nguyễn Ngô Cương

3. Nguyễn Thị Thanh Thuyên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18
Hôm qua : 23
Tháng 06 : 134
Năm 2020 : 10.948