TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG

Địa chỉ:  Phú Vinh Tây, Thị Trấn Chợ Chùa, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Email :  C3nguyencongphuong@quangngai.edu.vn

Website: www.thptnguyencongphuong.edu.vn

ĐT: 0255.3861.659