ĐOÀN THANH NIÊM 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG

 

NGUYỄN VŨ LÂN - BÍ THƯ ĐOÀN (Đứng giữa)
NGUYỄN HỮU TIẾN ĐẠT- PHÓ BÍ THƯ (Bên Phải)
NGUYỄN NGÔ CƯƠNG - PHÓ BÍ THƯ (Bên trái)