BÍ THƯ CHI BỘ:

NGUYỄN THỊ KIM MAI

Năm sinh: 27-09-1966


 

 

 

PHÓ BÍ THƯ CHO BỘ:

NGUYỄN XUÂN VINH

Năm Sinh: 10-03-1976