ĐẶNG QUANG VINH

TỔ TRƯỞNG TỔ LÝ - CN

TRƯỜNG THPT NGUYỄN CÔNG PHƯƠNG

 

ĐẶNG QUANG VINH
NẮM SINH: 13/05/1976